KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

AR-GE PROJE PAZARI

Proje Önerİ Özetİ ve Posterİ İçİn Yazım Kılavuzu

Proje başvurusu geniş özet gönderimi ile yapılmaktadır. Gönderilecek geniş özette proje hakkında değerlendirmeye yeterli detayda bilgi verilmeli, aynı zamanda projenin maliyet ve pazar analizi de eklenmelidir. Başvurular yan tarafta örneği verilen geniş özet formatına uygun olarak hazırlanıp, e-posta ile projepazari@ksu.edu.tr adresine gönderilerek yapılacaktır.

 

PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Katılımcılar; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 9. AR-GE Proje Pazarı'na katılan tüm çalışmaları her türlü etkinlikte proje sahibinin ismini belirterek kullanma hakkına bedelsiz olarak sahip bulunduğunu, bu hakları devretmeyi şimdiden kabul ve taahhüt ederler. Çalışmalarla ilgili olarak, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuata istinaden üçüncü kişilerce yöneltilebilecek her türlü talebin muhatabı katılımcı olup bu konudaki tüm hukuki sorumluluk katılımcıya aittir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne hiçbir sorumluluk yükletilemez.

 

Proje Değerlendirme Kurulu, süresi içerisinde, başvuru koşullarına uygun projeleri değerlendirerek başvuran projenin Ar-Ge Proje Pazarı Etkinliğine davet edilip edilmeyeceği belirlenir.

13 Nisan 2020 tarihi saat 17:00’a kadar tarafımıza ulaşmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

KATILIM ŞARTLARI ve GENEL BİLGİLER

·         Proje Pazarı’na özgün projeleri ve bu projelere ait prototipleri olan ön lisans, lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri katılabilir.

·         Proje sahiplerinin; projelerinin, üretime aktarılabilen ve sanayici tarafından kullanılabilir projeler olmasına özen göstermelerinde yarar bulunmaktadır. 

·         Geçmiş yıllarda düzenlenen Ar-Ge Proje Pazarı’nda sunulup, ödül kazanan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Proje pazarı sonrasında böyle bir durumun tespit edilmesi halinde sorumluluk proje sahibinde olmak üzere işlem yapılacaktır.

·         Projenin akademik danışmanı varsa, başvuruda danışman ismi mutlaka belirtilmelidir.

·         Proje Pazarı’na grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, proje yöneticisi/temsilcisi olarak en az bir katılımcının adının belirtilmesi gereklidir.

·         Proje başvurularında sayı sınırlaması yoktur. Proje Pazarı’na aynı kişi/grup birden fazla proje ile başvurulabilir.

·         Etkinliğe katılan proje önerilerinin özgün olmamasından doğacak yasal sorunlarda, KSÜ Ar-Ge Proje Pazarı Komisyonu herhangi bir sorumluluk taşımaz. Tüm sorumluluk katılımcıya/gruba aittir.

·         Yarışma iki aşamalı olarak yapılacaktır. Birinci aşama, sunulan projelerin genişletilmiş özetlerine göre ön değerlendirilmesi olacaktır. İkinci aşama ise, ön değerlendirmede başarılı olan projelerin poster ve prototiplerinin sergilenmesi olacaktır.

·         Yarışmacılar, sunacakları projelerin geniş bir özetini ilan edilen tarihte elektronik ortamda teslim ederek ön başvuruda bulunurlar.

·         Ön değerlendirmeyi başarıyla geçen projeler, sahiplerine mail yoluyla bildirilir.

·         Etkinliğe katılma hakkı kazanan katılımcı, projesinin prototip ve posterini etkinlik tarihine kadar hazırlayarak, etkinlik günü sergi alanında yerini alır.

·         Posterler 80 cm (genişlik) x 110 cm (yükseklik) boyutlarında hazırlanacaktır, prototip hazırlamada malzeme ve ölçek sınırlaması yoktur.

·         Proje sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde proje poster ve prototipi başında bulunacak ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.

·        9.Ar-Ge Proje Pazarı’nda sergilenecek  şehir dışından katılacak proje sahiplerine ücretsiz 1 gün konaklama ve ulaşım desteği sağlanacaktır.

·         Yarışmaya online olarak başvurmak, tüm yarışma kurallarını kabul etmek anlamına gelir.

·         Yarışmacılar organizasyon süresince organizasyon sekreterliğinden telefon ve mail yoluyla yarışma süreci, detayı, sergi ve sunumu hakkında bilgi alabilecektir.

·         Katılımcılara etkinlik sonunda katılım belgesi verilecektir.

 

GENEL YAZIM KURALLARI

Proje genişletilmiş özet ve posterinde yer alan tablolar, şekiller ve denklemleri ile diğer matematiksel anlatımlar bilgisayar ortamında Office programı ile oluşturulmalıdır. Fotoğraf veya renkli şekillerin tarayıcı ile bilgisayar ortamına alınması gerekir.

Kâğıt boyutu: A4 (210×297 mm)

Kenar boşlukları: Alt, üst, sağ ve soldan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

Yazı Dili: Proje metni Türkçe hazırlanmalıdır.

Yazı Formatı

“Arial” yazı karakteri ve 11 punto, yazım dik ve normal harflerle yazılır. Metin tek sütun halinde ve sözcükler bölünmeden yazılmalıdır. Paragraflar öncesinde 6 punto boşluk olmalıdır.

Başlık: 

Başlık özlü ve bilgi verici olmalıdır, formül ve kısaltma içermemelidir. “Arial” yazı karakteri, 14 punto, ortalanmış ve koyu renkli yazılmalıdır.

Yazar isimleri ve bilgileri: 

Başlık altında 2 tam satır sonrasında yer alır. Yazar adı soyadı harflerle yazılır. Adların altına boşluk bırakılmadan, yazarların tam adresi ile e-posta adresleri yazılır. Adres-yazar ilişkisi için, yazar soyadının sonuna bir üst simge (sırasıyla “1”, “2” gibi) olarak rakamla belirtilir.

 

Genİşletİlmİş Özet Hazırlama Kuralları 

Özet başlığı 11 punto ve koyu, özet metni ise 11 punto ve normal yazılır. Projenin amaç, kapsam, fayda, projenin içerdiği inovasyon ve projenin uygulanabilirliği konularını içeren genişletilmiş bir özet hazırlanır. Proje özeti en fazla bir sayfa olmalıdır.

9. AR-GE Proje Pazarı’na katılan tüm özetler birleştirilecek ve özet kitapçığı haline getirilecektir. Etkinlik sonrası web sayfasından elektronik olarak yayınlanacaktır. Özet kitapçığında sadece sergiye katılan projeler yer alacaktır.

Poster Hazırlama Kuralları 

·         Poster boyutu maksimum 80 cm X 110 cm ve en az 1 m uzaklıktan okunabilir olmalıdır.

·         Proje başlığı, yazar isimleri ve iletişim adresleri en az 26- 40 ve diğer bölümler için 16- 18 punto yazı büyüklüğü kullanılmalıdır.

·         Poster; Özet, Projenin Amacı ve Tanıtımı, Sonuç, Kaynaklar ve Ekler başlıkları çerçevesinde düzenlenecektir.

·         Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.

·         Poster basımı için proje düzenleme kuruluyla irtibata geçiniz. 8 AR-GE Proje Pazarı Sergi alanında Proje Prototipi ile birlikte poter de sergileyeceklerdir.

Tablo ve Şekil Başlıkları: Tablolar ve şekiller ayrı sıra numaralarıyla işaretlenir. Başlıklar koyu ve ortalanır. Harf büyüklüğü, tablo ve şekil içinde zorunlu olunduğu durumlarda 12 punto yazı boyutuna kadar küçültülebilir. Dipnotlar için 16 punto yazı karakter boyutu kullanılır.

Tablo 1. Tablonun Başlığı

Başlık tablonun üzerine yerleştirilir. Numaradan sonra nokta konur, sözcükler büyük harfle başlar.

Şekil 1. Şeklin Başlığı

Başlık şeklin altına yerleştirilir. Numaradan sonra nokta koyulur, sözcükler büyük harfle başlar.

Matematiksel ifade ve eşitliklerin yazımı:

Matematiksel ifadeler ve eşitlikler Denklem Düzenleyici ile yazılmalıdır. Başka bir kaynaktan resim formatında kopyalanmamalıdır.

Sayı Formatı: Türkçe yazımda kesirli sayı ayracı olarak “,” (virgül), binlik hane (üç sıfır) ayracı olarak “.” (nokta) karakterleri kullanılır. Örnek: 2,23; 12.356,2

1 – 9 arası sayılar yazı ile 10 ve daha büyük sayılar rakamla yazılır.

Yüzdelik İşareti: Türkçe yazımda yüzde (%) işareti sayının önünde (Örnek: %15) yer alır.

Matematiksel İfadeler: Matematiksel ifadelerde geçen tüm harf ve semboller yatık olarak (italik) yazılır. İfadede yer alan rakamlar ve noktalama işaretleri (parantez, iki nokta üst üste, eşitlik gibi) italik yazılmaz. İfadenin sonuna denklem/formül numarası verilir.  

Atıflar:  Yararlanılan kaynak metinde Yazar-Yıl sistemine göre belirtilmeli ve yazar isimleri küçük harflerle yazılmalıdır. İki yazarlı kaynak bildiriminde “ve”; üç veya daha fazla kaynak bildiriminde “ve ark.” kısaltması kullanılmalıdır.

“Bilge (1975).... saptamıştır.” veya “…saptanmıştır (Bilge, 1975).”

“Morley ve Damassa (1978) …….rapor etmektedirler.” veya “……rapor edilmektedir (Morley ve Damassa, 1978).”

“Marzoev ve ark. (1989)………olduğunu göstermiştir.” veya “…….olduğu gösterilmiştir (Marzoev ve ark., 1989).”

“Bilge (1975), Morley ve Damassa (1978) ve Marzoev ve ark. (1989)………bildirmektedirler.” veya “……bildirilmektedir (Bilge, 1975; Morley ve Damassa, 1978; Marzoev ve ark., 1989)”.

 Kaynaklar: Kaynaklar listesi ilk yazarın soyadına göre alfabetik düzenlenmeli, numaralama yapılmamalıdır. Bildirime sayfa kenarından, alt satırına ise sayfa kenarından 0.5 cm içeriden başlanmalıdır.  Buna göre alttaki örneklere göre hareket edilmelidir.

 Periyodik Yayınlar:

Morley, J.E., Damassa, D.A. 1978. Thyroid Function and Vitamin A Deficiency. Life Science, 22(2): 1901-1906.

Kitap:

Aksu, T.A. 1987. Genel Biyokimya. Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Yayın No: 15, Antalya, 142s.

Tez ise:

Candan, L. 2000. Hormonların Trioid Bezi Üzerine Etkisi. ÇÜ. Fen Bil. Ens., Biyoloji ABD, Yüksek Lisans Tezi, 203s

Internet Adresleri:

Smemoe, C.M. 1997. Linking GIS Data to Hydrologic Models. http://emrl.byu.edu/chris/documents/ watergis. pdf. (17.09.1999)